หมวด 5 การบัญชี การสอบ และการตรวจ

           มาตรา 43 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชี อันถูกต้องแยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ และมีสมุดบัญชี ลงรายการ
                     (1) การรับและจ่ายเงิน
                     (2) สินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งแสดงการงานที่เป็นอยู่ตามจริง และตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นเหตุ ที่มาของรายการนั้น ๆ
           มาตรา 44 ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อสอบและ รับรองบัญชีของการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกปี
           ห้ามมิให้ตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้อื่นซึ่งเป็นตัวแทนของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ในการงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดทำเป็นผู้สอบบัญชี
           มาตรา 45 ให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐาน ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในเวลาอันสมควรได้ทุกเมื่อ และเพื่อการสอบบัญชี ให้มีอำนาจ ไต่ถามสอบสวนประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้อื่นซึ่งเป็นตัวแทนของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย หรือพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้
           มาตรา 46 ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วย
                     (1) ข้อความคำชี้แจงอันควรแก่การสอบบัญชีที่ได้รับ
                     (2) ความสมบูรณ์ของสมุดบัญชีที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยรักษาอยู่ และต้อง แถลงด้วยว่า
           1. งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม่
           2. งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นแสดงการงานของการท่าเรือแห่ง ประเทศไทยที่เป็นอยู่ตามจริงและตามที่ควร ตามข้อความคำชี้แจงและความรู้ของผู้สอบบัญชี เพียงไรหรือไม่
           มาตรา 47 ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีของการท่าเรือ แห่งประเทศไทยในเมื่อรัฐมนตรีร้องขอ
           มาตรา 48 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังจากวันสิ้นปีบัญชี การท่าเรือแห่ง ประเทศไทยจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน เพียงสิ้นปีพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตั้งขึ้นตามความใน มาตรา 44


 
 
 
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
หมวด 1 การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง
หมวด 2 การกำกับ ควบคุมและจัดการ
หมวด 3 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
หมวด 4 การร้องทุกข์และการสงเคราะห์
หมวด 5 การบัญชี การสอบ และการตรวจ
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ พ.ศ. 2499
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ พ.ศ. 2501
คำสั่งทั่วไปที่ 18/2501 เรื่องแต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายการท่า มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ
คำสั่งทั่วไปที่ 124/2501 เรื่องกำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการและผู้ทำหน้าที่บรรทุกและขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ
ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า เรือเดินทะเลต่างประเทศ พ.ศ. 2503
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องวิธีดำเนินการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ
ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2506
ประกาศท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องวิธีปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2519)
คำสั่งทั่วไปที่ 20/2521 เรื่องกำหนดการเดินรถในเขตรั้วศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543