กลับหน้าแรก
ค้นหา : จาก     
ทุกหมวด 
หมวดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หมวดเครื่องมือทุ่นแรง
หมวดท่าเรือกรุงเทพ
หมวดท่าเรือเชียงแสน
หมวดท่าเรือระนอง
หมวดท่าเรือแหลมฉบัง
หมวดการเงินและบัญชี
หมวดการช่าง
หมวดการบุคคล
หมวดการพัสดุ
หมวดสินค้าและบริการท่า
หมวดท่าเรือภูมิภาค
หมวดอื่นๆ
ประกาศล่าสุด :: รวมระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
โดยที่เป็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 ให้เหมาะสม   ลงวันที่ [3/3/2554]
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   ลงวันที่ [25/9/2551]
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   ลงวันที่ [29/8/2551]
วิธีปฏิบัติและค่าบริการพิเศษในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าไปทำการซ่อม หรือล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีบริการตู้สินค้า ท่าเรือกรุงเทพ
เพื่อให้กิจกรรมการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าไปทำการซ่อมหรือล้างทำความสะอาดบริเวณสถานี บริการตู้สินค้า ท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ   ลงวันที่ [28/2/2551]
การปิดท่า 20 F เพื่อติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Shore side Gantry Crane) จำนวน 4 ชุด
ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Shore side Gantry Crane) จำนวน ๒ ตัว บริเวณท่า 20 F ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ รวมระยะเวลา ๙๐ วัน นั้น   ลงวันที่ [4/2/2551]
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. 2548
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามคำขอของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ประหยัด เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้    ลงวันที่ [11/11/2548]
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น   ลงวันที่ [20/8/2548]
ยกเลิกคำสั่ง
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความคล่องตัว ไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและถูกต้องตามระเบียบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 จึงให้ยกเลิกคำสั่ง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 173 / 2547    ลงวันที่ [29/7/2548]
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เพื่อให้การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542   ลงวันที่ [8/7/2548]
กำหนดเวลานำตู้สินค้าขาออกเข้ามาพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือในท่าเทียบเรือก่อนเรือเทียบท่า
ตามประกาศ ท่าเรือแหลมฉบัง ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่อง กำหนดเวลานำตู้สินค้าขาออกเข้ามาพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือในท่าเทียบเรือก่อนเรือเทียบท่า ของท่าเรือแหลมฉบัง (Closing Time) (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2547 เป็นต้นไปแล้วนั้น   ลงวันที่ [15/6/2548]
ค่าบริการยกขนสินค้าที่ฝากเก็บไปบรรจุนอกเขตแผนกโรงพักสินค้า 14 (สินค้าเพื่อการส่งออก)
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการบรรจุสินค้าขาออก ณ แผนกโรงพักสินค้า 14 (สินค้าเพื่อการส่งออก) จึงให้กำหนดอัตราค่าบริการยกขนสินค้าที่ฝากเก็บ ณ แผนกโรงพักสินค้า 14 (สินค้าเพื่อการส่งออก) ไปบรรจุนอกเขต (CO-LOAD) หรือในทางกลับกัน ในอัตรา 50 บาท    ลงวันที่ [20/5/2548]
ค่าบริการส่งมอบสินค้าขาออก
เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระค่าบริการส่งมอบสินค้าขาออก กรณีการนำสินค้ามาฝากเก็บและส่งมอบสินค้าเข้าบรรจุตูุ้สินค้า ณ แผนกโรงพักสินค้า 14 (สินค้าเพื่อการส่งออก) จึงให้กำหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้   ลงวันที่ [20/5/2548]
การบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออก การเปิดตู้สินค้าห้องเย็นขาเข้า และการให้บริการตู้สินค้าห้องเย็นเปล่าในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
เพื่อให้การบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออก การเปิดตู้สินค้าห้องเย็นขาเข้าและการให้บริการตู้สินค้าห้องเย็นเปล่าในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้   ลงวันที่ [6/5/2548]
การสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยปรากฏว่ามีพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย สั่งให้ผู้รับจ้างทำงานจ้างก่อนลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือหรือลงนามในสัญญา ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงิน   ลงวันที่ [13/12/2547]
ให้ปฏิบัติตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการกำหนดเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่
ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 แจ้งให้พนักงานและผู้ใช้บริการทราบกรณีการท่าเรือฯ ได้กำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของการท่าเรือฯ ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไมาสูบบุหรี่ โดยได้ติดป้ายแสดงเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ไว้ชัดเจน ซึ่ง   ลงวันที่ [30/11/2547]
 Page 1 | 2 | 3 | 4 Next