ผู้บริหารและพนักงาน กทท. ร่วมเปิดโครงการ “ตรวจรักษาโรคทั่วไปฟรี”แก่ชุมชนโดยรอบ กทท. ณ สำนักแพทย์และอนามัย กทท. | กทท. ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน Port Security จาก US Coast Guard | สหกรณ์ฯ กทท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ‘56 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบชุดใหม่ | คณะผู้เชี่ยวชาญ USCG ติดตามการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าเรือ | ทกท. จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 1 |


วันที่ 24 ตุลาคม 2557