บริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า
เพื่อการส่งออก ภายในท่าเรือกรุงเทพ


วันที่ 07 ธันวาคม 2560