แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2561
ข่าวการยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กทท.
 
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 558,681.24 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปด-พันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสอบราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 385,200.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้า-พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไก หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      จะจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,850,030.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสน-ห้าหมื่นสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือน
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือน ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,501,006.70 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน-หนึ่งพันหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียด
การสอบราคาซื้อโต๊ะทำงานและโต๊ะพับอเนกประสงค์ รวม ๒ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาซื้อโต๊ะทำงานและโต๊ะพับอเนกประสงค์ รวม ๒ รายการ รายละเอียด
การสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      จ้างหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหม้อแปลงไฟฟ้า TP-01 ของสถานีไฟฟ้า 115 kV ท่าเรือแหลมฉบัง
[ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560]
      จ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหม้อแปลงไฟฟ้า TP-01 ของสถานีไฟฟ้า 115 kV ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 797,150.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 50 ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน
[ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 50 ตร.มม. เพื่อจ่ายให้กับหม้อแปลงไฟถนน ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 649,490.- บาท (หกแสนสี่หมื่น- เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสอบราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด
[ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด โดยพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ดี และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 976,000.00 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน- บาทถ้วน) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสอบราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด

Total 1293 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 130 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :