แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2562
ข่าวการยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กทท.
 
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562]
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
การประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่างๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561]
      ประกวดราคาจ้างเหมานนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่างๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561]
      ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด
การประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ยกเลิกประกวดราคา(ไฟล์แนบ:1323.pdf)
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,006.10 บาท (หนึ่งล้่านเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันหกบาทสิบสตางค์ รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,809,905.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 558,681.24 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปด-พันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสอบราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 385,200.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้า-พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรงและใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไก หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      จะจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 kV รวมทั้งอุปกรณ์ลานไกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA และสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,850,030.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสน-ห้าหมื่นสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือน
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศสาธารณะและแจ้งเตือน ภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,501,006.70 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน-หนึ่งพันหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียด

Total 1298 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 130 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :