แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. ปีงบประมาณ 2562
ข่าวการยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กทท.
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ  
 
การประกวดราคาซื้อประกาศเชิญชวน งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ประกาศ ณ วันที่ 03 เมษายน 2562]
      ซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับสำนักแพทย์และอนามัย ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 01 เมษายน 2562]
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับสำนักแพทย์และอนามัย ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
การประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ของ กทท.
[ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562]
      จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ของ กทท. รายละเอียด
การประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพัฒนาระบบตรวจนับทรัพย์สินทดแทนระบบงานเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562]
      งานจ้างเหมาพัฒนาระบบตรวจนับทรัพย์สินทดแทนระบบงานเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562]
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
การประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่างๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561]
      ประกวดราคาจ้างเหมานนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่างๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561]
      ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียด
การประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ยกเลิกประกวดราคา(ไฟล์แนบ:1323.pdf)
[ประกาศ ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,006.10 บาท (หนึ่งล้่านเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันหกบาทสิบสตางค์ รายละเอียด
การประกวดราคาซื้อค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561]
      การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,809,905.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) รายละเอียด
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
[ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560]
      สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กำหนด ราคากลางของงานนี้เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 558,681.24 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปด-พันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารการสอบราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด

Total 1302 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 131 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :