การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ รวมจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า STAMFORD 35 KV เรือโรงงาน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องเชื่อม MILLER ขนาด 40 VOLT เรือโรงงาน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องยนต์ เรือท่าเรือ ๑๐๒ WARTSILA SCAM 420 HP จำนวน ๑ เครื่อง พัสดุชำรุดที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่อง MITSUBISHI เรือน้ำมัน ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องยนต์ เรือท่าเรือ ๑๐๙ CATERPILA 270 HP จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องดับเพลิงประจำเรือท่าเรือ ๑๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ใบจักรเรือท่าเรือ ๑๐๙ จำนวน ๑ ใบ ๕.ถังดับเพลิง จำนวน ๘๑ ใบ ๖.จอคอมพิวเตอร์ ๓ จอ ยี่ห้อ Super ๒ จอ และยี่ห้อ Nec ๑ จอ รวมจำนวน ๓ เครื่อง ๗.โทรสาร ยี่ห้อ Sharp จำนวน ๑ เครื่อง ๘.โทรศัพท์ ยี่ห้อ Data pont จำนวน ๑ เครื่อง และยี่ห้อ Fujitel จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ เครื่อง ๙.เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Hp Laser Jet จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐.หลอดไฟ จำนวน ๑ ลัง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือ ทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ของ แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือ ทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจำหน่ายเรือรับเชือก 12 จำนวน 1 ลำ และแพชูชีพ จำนวน 1 แพ ของแผนกเรือ กองบริการท่า โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่า ใช้แล้ว จำนวน 45 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูง 107 และทรัพย์สินประจำเรือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (ครั้งที่ 3) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางเก่าใช้แล้ว จำนวน 3 กอง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแบตเตอรี่เก่า ขนาด 12 VDC
[ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแบตเตอรี่เก่าขนาด 12 VDC จำนวน 59 ลูก ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 30,302.40 บาท (สามหมื่นสามร้อยสองบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแบตเตอรี่ที่แนบท้ายประกาศขายทอดตลาดนี้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร A แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว (จำนวน ๑๕ รายการ ของกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ครั้งที่ 3)
[ประกาศ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561]
     ขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ครั้งที่ ๓ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ๑. เรือบรรทุกดิน ๔ จำนวน ๑ ลำ ๒. เรือบรรทุกดิน ๕ จำนวน ๑ ลำ ๓. เรือบรรทุกดิน ๖ จำนวน ๑ ลำ ๔. เรือขุด ๒ จำนวน ๑ ลำ ๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมแผงสวิตช์ จำนวน ๑ เครื่อง ๖. เครื่องขุดหมายเลข ๒ รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๗. โต๊ะหัวหน้าแผนกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๘. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๙. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒. พัดลมติดข้างฝา “คาวา” ขนาด ๑๒ นิ้ว (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ ตัว ๑๓. ตู้แปลงไฟฟ้า (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ ตู้ ๑๔. มอเตอร์สูบน้ำแบบเคลื่อนย้ายไฟ 220V 50Hz จำนวน ๑ หัว ๑๕. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12-24V 30A (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ อาคารแผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด

Total 398 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :