การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)
[ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร A แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว (จำนวน ๑๕ รายการ ของกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ครั้งที่ 3)
[ประกาศ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561]
     ขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ครั้งที่ ๓ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ๑. เรือบรรทุกดิน ๔ จำนวน ๑ ลำ ๒. เรือบรรทุกดิน ๕ จำนวน ๑ ลำ ๓. เรือบรรทุกดิน ๖ จำนวน ๑ ลำ ๔. เรือขุด ๒ จำนวน ๑ ลำ ๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมแผงสวิตช์ จำนวน ๑ เครื่อง ๖. เครื่องขุดหมายเลข ๒ รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๗. โต๊ะหัวหน้าแผนกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๘. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๙. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒. พัดลมติดข้างฝา “คาวา” ขนาด ๑๒ นิ้ว (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ ตัว ๑๓. ตู้แปลงไฟฟ้า (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ ตู้ ๑๔. มอเตอร์สูบน้ำแบบเคลื่อนย้ายไฟ 220V 50Hz จำนวน ๑ หัว ๑๕. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12-24V 30A (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ อาคารแผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ ของกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ครั้งที่ 2
[ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ของกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่การท่าเรือฯ กำหนดไว้ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ ของแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 2 กองเครื่องมือทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561]
     จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๑๒๔ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561]
     ขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ครั้งที่ ๒ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รายการที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ๑. เรือบรรทุกดิน ๔ จำนวน ๑ ลำ ๒. เรือบรรทุกดิน ๕ จำนวน ๑ ลำ ๓. เรือบรรทุกดิน ๖ จำนวน ๑ ลำ ๔. เรือขุด ๒ จำนวน ๑ ลำ ๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมแผงสวิตช์ จำนวน ๑ เครื่อง ๖. เครื่องขุดหมายเลข ๒ รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๗. โต๊ะหัวหน้าแผนกพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๘. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๙. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑. เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒. พัดลมติดข้างฝา “คาวา” ขนาด ๑๒ นิ้ว (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ ตัว ๑๓. ตู้แปลงไฟฟ้า (เรือขุด ๒) จำนวน ๑ ตู้ ๑๔. มอเตอร์สูบน้ำแบบเคลื่อนย้ายไฟ 220V 50Hz จำนวน ๑ หัว ๑๕. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12-24V 30A (เรือขุด ๒) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่า ใช้แล้ว จำนวน 200 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่า ที่ใช้งานแล้วประเภทเครื่องยนต์จำนวน 3 รายการ ของหมวดอุปกรณ์เครื่องมือทุนแรง 2 แผนกคลังอะไหล่เครื่องมือทุ่นแรง กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาขายอาคารโรงงานฟอกหนัง และอาคารโรงงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561]
      ตามที่คณะกรรมการขายพัสดุใช้แล้ว การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะทำการขายทอดตลาดอาคารโรงงานฟอกหนัง จำนวน ๑๔ อาคาร และอาคารโรงงานผลิตสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ อาคาร รวม ๓๐ อาคาร บริเวณองค์การฟอกหนัง (เดิม) โดยวิธียื่นซองเสนอราคา และกำหนดให้ยื่นเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ รายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว นั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ดังนี้ ๑. บริษัท เฮดโฟร์ตี้ จำกัด ๒. บริษัท สุนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ๓. หจก.ศักดา (ผู้เชี่ยวชาญในการรื้อถอน) ๔. บริษัท สมพร ๓๔๕ เมทัลออลไทน์ คอมเมอริส จำกัด จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ของกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน
[ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ ของกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ออกจากบัญชีทรัพย์สิน ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่การท่าเรือฯ กำหนดไว้ รายละเอียด

Total 390 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :