การขายทอดตลาดโรงคลุมสินค้าเหล็กใช้แล้ว (ครั้งที่ ๒)
[ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561]
     ขายทอดตลาดโรงคลุมสินค้าเหล็กใช้แล้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๘๐ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วรายการทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนออกจากบัญชีทรัพย์สิน ของแผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง(งานช่างกล) ฝ่ายการช่าง จำนวน 4 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561]
      ๑. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ISUZU ขนาด 30 ที่นั่ง ทะเบียน 41-2652 ดส.14 ๒. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ISUZU ขนาด 30 ที่นั่ง ทะเบียน 41-2653 ดส.12 ๓. รถ DUMPER HINO KL300 ทะเบียน 81-1254 กทท.212 (รถขยะ) ๔. รถบรรทุก 6 ล้อ HINO รุ่น FB2 WEKA ทะเบียน 41-2079 กทท.229 รายละเอียด
การขายทอดตลาดโรงคลุมสินค้าเหล็กใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561]
     ขายทอดตลาดโรงคลุมสินค้าเหล็กใช้แล้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560]
     จะขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓๗ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕๓ รายการ รวมจำนวน ๙๐ รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ในราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓๗ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕๓ รายการ รวมจำนวน ๙๑ รายการ รายการที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓๗ รายการ ๑. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-1450 จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2080i จำนวน ๑ เครื่อง ๓. โต๊ะเสมียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยี่ห้อ มิลเด็นการ์ด จำนวน ๑ ตู้ ๕. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยี่ห้อ ลัคกี้ จำนวน ๑ ตู้ ๖. ตู้เหล็ก ยี่ห้อ วิคตอรี่ ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๗. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยี่ห้อ ไดว่า ชนิด ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๘. ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ ๙. โต๊ะเก้าอี้ พนักงานระดับ ๔ จำนวน ๑ ตัว ๑๐. โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๑๑. โต๊ะเก้าอี้ประจำแผนก จำนวน ๑ ตัว ๑๒. ชั้นวางเอกสารโปร่ง ๓ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ๑๓. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ๑๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๑๕. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก "SYSTEM" จำนวน ๑ ตู้ ๑๖. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๑๗. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๑๘. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร "DAIWA" ชนิด ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๑๙. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร " ไดว่า " ชนิด ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๒๐. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร "DAIWA" ชนิด ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ๒๑. ตู้ไม้เก็บเอกสารเตี้ยบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ ๒๒. ตู้ไม้เก็บเอกสารเตี้ยบานเลื่อน ๒ ตู้ จำนวน ๑ ตู้ ๒๓. ตู้ไม้เก็บเอกสารติดฝาผนัง จำนวน ๑ ตู้ ๒๔. ตู้เอกสาร "ลัคกี้" จำนวน ๑ ตู้ ๒๕. เก้าอี้ประชุม จำนวน ๑ ตัว ๒๖. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวน เทรน ๓๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒๗. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวน เทรน ๒๗,๒๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒๘. เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รุ่น MCX536EB(D) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๙. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser "Sumsung" รุ่น ML1450 จำนวน ๑ เครื่อง ๓๐. ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า วิดเตอร์ ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๓๑. ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า วิดเตอร์ ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๓๒. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร "ลัคกี้" จำนวน ๑ ตู้ ๓๓. ตู้เหล็กชนิด ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ๓๔. ตู้เหล็กชนิด ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ๓๕. ตู้เหล็กชนิด ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ๓๖. โต๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์วางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ๓๗. โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว รายการที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕๓ รายการ ๓๘. เครื่องปรับอากาศ TRANE 380000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๓๙. เครื่องปรับอากาศ TRANE 380000 บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๔๐. เครื่องปรับอากาศ CARRIER ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๔๑. เคาเตอร์ (ใหญ่) จำนวน ๑ ตัว ๔๒. เครื่องพิมพ์ดีดไทย จำนวน ๒ เครื่อง ๔๓. จอคอมพิวเตอร์ ๒ จอ ๔๔. ตู้เก็บสต็อคการ์ด ๑ ใบ ๔๕. ชุดมอเตอร์พัดลมเพดาน ๒ ตัว ๔๖. สายดับเพลิง(เก่า) ๓ ม้วน ๔๗. ยางประตูยุ้งดิน(พร้อมแม่พิมพ์) ๔๘. ลวดสลิง ๑ เส้น ๔๙. หัวด๊าปเกลียว ๑ อัน ๕๐. ไลน์เนอร์(ใหญ่) ๑ อัน ๕๑. ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ๑ ตู้ (คลัง๑) ๕๒. ตู้เหล็ก ๕ ชั้น ๑ ตู้ (คลัง๑) ๕๓. ตำรี ๑ กล่อง ๕๔. โต๊ะไม้(เล็ก) ๓ โต๊ะ (คลัง ๑ ) ๕๕. เครื่องสูบน้ำ ๒ ตัว ๕๖. ไซร์การ์ด ๑๒ อัน ๕๗. ไลน์เนอร์(เล็ก) ๖ อัน ๕๘. เครื่อง HUB Ethernet Switch ๑ ตัว ๕๙. เครื่อง Printer ๔ ตัว ๖๐. CPU ๑ ตัว ๖๑. ลำโพง ๑ ตัว ๖๒. ชั้นเหล็กวางของ(ใหญ่) ๑ ตัว ๖๓. จอมอนิเตอร์ยี่ห้อ Powell พร้อมแป้นพิมพ์ ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด ๖๔. ตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน ๒ ใบ ๖๕. ตู้ไม้ขนาดเล็ก ๑ ใบ ๖๖. โต๊ะรับประทานอาหาร ๑ ตัว ๖๗. เครื่องพิมพ์เช็ค ๑ อัน ๖๘. เครื่องคิดเลขยี่ห้อ Sharp ๑๒ หลัก ๑ เครื่อง ๖๙. แท่นสว่าน ๑ แท่น ๗๐. ตู้เชื่อม ๑ ตู้ ๗๑. โต๊ะเสมียน ๑ ๗๒. โต๊ะเสมียน ๒ ๗๓. โต๊ะเสมียน ๓ ๗๔. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๑ ตัว ๗๕. เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๗๖. โต๊ะวางคอม ๑ ตัว ห้องประชุมชั้น ๓ ๗๗. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด ๑ ตัว ชั้น ๓ ๗๘. ตู้ไม้บานเลื่อน ๑ ตัว ๗๙. ไมค์ไม่มีสาย ๑๒ ชุด ๘๐. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ๘๑. ตู้ไม้ ๑๒ ช่อง ๘๒. ตู้ติดผนังห้อง ๒ ตู้ ๘๓. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ๘๔. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ๘๕. โต๊ะกลางเตี้ย ๑ ตัว ๘๖. เก้าอี้เบาะหนัง ๔ ตัว ๘๗. ถังน้ำเย็น ๒ ถัง ๘๘. โต๊ะประชุมยาว ๑ ตัว ๘๙. ท่ออ๊อกซิเย่น ๑๐ ท่อ ๙๐. สายลมแก๊ส ยาวประมาณ ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒๐ รายการ, ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ และประเภทอะไหล่เครื่องยนต์เรือ จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๒๔.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒๐ รายการ ดังนี้ ๑. โต๊ะประจำแผนก จำนวน ๑ ตัว ๒. โต๊ะหัวหน้าแผนก จำนวน ๑ ตัว ๓. โต๊ะมีหีบซ้ายขวา พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ้นชัก DAIWA จำนวน ๑ ตู้ ๕. ตู้ไม้เก็บพัสดุ จำนวน ๑ ตู้ ๖. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน NET รุ่น NEC-NEF20 จำนวน ๑ เครื่อง ๗. พัดลมติดผนัง ๑๒ นิ้ว เรือสำรวจ ๓ จำนวน ๑ ตัว ๘. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๙. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๐. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๑. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๒. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๓. เครื่องตักตัวอย่างน้ำแบบกระบอกนอน จำนวน ๑ เครื่อง ๑๔. เครื่องตักตัวอย่างน้ำแบบกระบอกนอน จำนวน ๑ เครื่อง ๑๕. เครื่องตักตัวอย่างน้ำแบบกระบอกนอน จำนวน ๑ เครื่อง ๑๖. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า “ฮอนด้า” ขนาด ๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๗. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ SHIBAURA จำนวน ๑ เครื่อง ๑๘. เครื่องสูบน้ำไดรโว่ ๑ นิ้ว TODAY เรือสำรวจ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ๑๙. เครื่องป้องกันฟ้าผ่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ๒๐. เครื่องชั่งแบบจานแสดงน้ำหนักระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง พัสดุชำรุดที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ (๒๑-๒๙) ดังนี้ ๒๑. โทรศัพท์ จำนวน ๒ เครื่อง ๒๒. เครื่องแปลงไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๒๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ๒๔. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมซีพียู จำนวน ๒ เครื่อง ๒๕. จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ จอ ๒๖. พัดลม จำนวน ๑ เครื่อง ๒๗. ป้ายไฟ LED จำนวน ๑ อัน ๒๘. ตู้เหล็กเก็บของ จำนวน ๑ ตู้ ๒๙. ตู้กระจก จำนวน ๑ ตู้ พัสดุชำรุดที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สินประเภทอะไหล่เครื่องยนต์เรือ จำนวน ๔ รายการ (๓๐-๓๓)ดังนี้ ๓๐. เพลาข้อเหวี่ยง จำนวน ๑ ชิ้น ๓๑. มอเตอร์สตาร์ท จำนวน ๑ ชุด ๓๒. อะไหล่ต่างๆ จำนวน ๑ กล่อง ๓๓. หัว Transducer ติดกับแผ่นเหล็กตัวเรือ กว้างประมาณ จำนวน ๑ หัว ๓๐ ซม. ยาวประมาณ ๘๐ ซม. หนาประมาณ ๖ มม. พร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน ๑ เส้น รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่าชำรุด จำนวน 1 กอง สลิงเก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง แบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว จำนวน 1 กอง ไม่มีบัญชีทรัพย์สิน ของแผนกคลังอะไหล่เครื่องมือทุ่นแรง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ ของกองท่าบริการตู้สินค้า 2 โดยวิธี ยื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทน้ำมันเก่าใช้แล้ว จำนวน 310 ถัง และไส้กรองน้ำมันใช้แล้ว จำนวน 3 ถัง โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560]
     การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ ของฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง โดยวิธี ยื่นซองเสนอราคา รายละเอียด

Total 360 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :