การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทแชสซีสบรรทุกสินค้า จำนวน 44 คัน ครั้งที่ 3 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนรางใช้แล้ว ปตส.15 และปตส.16 พร้อมกับอุปกรณ์ส่วนประกอบและอะไหล่ที่ติดตั้งอยู่บน ปตส.ทั้งหมด จำนวน 2 คัน และอะไหล่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ตรงข้ามโรงพักสินค้า 7 การท่าเรือฯ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาใน วันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560]
     ขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑.เรือร่องน้ำ ๑๔ (เรือหยั่งน้ำไฟเบอร์กลาส) จำนวน ๑ ลำ ๒.เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ยามาฮ่า รุ่น 150 AETL#6G4-306808 จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เรือวางทุ่น (ท่าเรือ ๑๐๓) *ระบบสูบน้ำ* จำนวน ๑ ลำ ๔.ระบบไฮดรอลิกส์สำหรับควบคุมเครนบนเรือ เรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ ๕.มอเตอร์พร้อมระบบควบคุมหางเสือเรือท่าเรือ ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียด
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ รวมจำนวน 36 รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560]
     จะยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓๔ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวน ๓๖ รายการ ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทเรือลากจูงใช้แล้วหมายเลข 108 จำนวน 1 ลำ พร้อมทรัพย์สิน รวม 6 รายการ ครั้งที่ 4 รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 07 มีนาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุ ใช้แล้ว ประเภททรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ของแผนกคลังอะไหล่เครื่องมือทุ่นแรง รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 03 มีนาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทอะไหล่เก่า รถเครื่องมือทุ่นแรงเสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 50 รายการ รายละเอียด
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการพัสดุที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานานออกจากบัญชีทรัพย์สินของ แผนกยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ
[ประกาศ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2560]
     ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการพัสดุที่มีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานาน ออกจากบัญชีทรัพย์สินของ แผนกยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. รถยนต์นั่งแบบเก๋ง โตโยต้า โคโรล่า ทะเบียน ๑ศ-๖๙๐๙ ๒. รถยนต์นั่งแบบเก๋ง โตโยต้า โคโรล่า ทะเบียน ๑ศ-๖๙๑๗ ๓. รถยนต์นั่งแบบเก๋ง โตโยต้า โคโรล่า ทะเบียน ๑ศ-๖๙๑๙ ๔. รถยนต์นั่ง นิสสัน รุ่น เซอพีโร่ ทะเบียน พพ-๘๔๕๒ ๕. รถยนต์นั่งแบบเก๋งยี่ห้อ TOYOTA COROLLA ทะเบียน ๑ศ-๖๙๑๐ ๖. รถยนต์นั่งบรรทุกเล็ก (ปิ๊คอัพ) โตโยต้า ไฮลักซ์ ทะเบียน ๔ฝ-๙๑๗๕ ๗. รถยนต์นั่งบรรทุกเล็ก (ปิ๊คอัพ) โตโยต้า ไฮลักซ์ ทะเบียน ๔ฝ-๙๑๗๘ ๘. รถยนต์นั่งบรรทุกเล็ก (ปิ๊คอัพ) โตโยต้า ไฮลักซ์ ทะเบียน ๔ฝ-๙๑๘๐ ๙. รถตู้ โตโยต้า ไฮเอช ทะเบียน ๕ฝ-๘๔๕๔ นง.๔๖ ๑๐. รถตู้ โตโยต้า ไฮเอช ทะเบียน ๕ฝ-๘๔๕๕ นง.๔๗ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว (Living Container)
[ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560]
     ขายทอดตลาดสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ ภายในออกแบบและติดตั้งสำหรับขนส่ง(LIVING CONTAINER) ขนาด 40 ฟุต จำนวน 1 ตู้ น้ำหนัก 7,800 ก.ก. โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รูปประกอบ รายละเอียด
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว
[ประกาศ ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560]
     จะขายทอตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓๔ รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พัสดุชำรุดที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๓๔ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องพิมพ์ดีดไทย โอลิมเปีย ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ดีดไทย โอลิมเปีย ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องพิมพ์ดีดไทย โอลิมเปีย ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องคิดเลขไฟฟ้า คาสิโอ รุ่น DR-120X จำนวน ๑ เครื่อง ๕. เครื่องคิดเลขไฟฟ้า คาสิโอ รุ่น DR-120X จำนวน ๑ เครื่อง ๖. ชุดเครื่องเสียง GRUNDIG จำนวน ๑ เครื่อง ๗. เครื่องเล่น CD GRUNDIG จำนวน ๑ เครื่อง ๘. มอเตอร์หินเจียร KANGO TYPE 8356 จำนวน ๑ เครื่อง ๙. สว่านไฟฟ้า บ๊อช รุ่น 11180 ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๑๐. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๑. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๒. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๓. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๔. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๕. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๖. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๗. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๘. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๑๙. เก้าอี้เบาะหนังมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ๒๐. ตู้เย็น SHARP ห้องครัวพนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ๒๑. ตู้เย็น SHARP ห้องเตรียมอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ๒๒. เตาอบไมโครเวฟ R310A SHARP จำนวน ๑ เครื่อง ๒๓. เครื่องอบผ้า ELECTROLUXWASCATOR TT350 จำนวน ๑ เครื่อง ๒๔. เครื่องซักผ้า ELECTROLUXWASCATOR W 160MP จำนวน ๑ เครื่อง ๒๕. เครื่องซักผ้า ELECTROLUX AQUASHOWER 800EW 842F จำนวน ๑ เครื่อง ๒๖. พัดลมติดผนัง “โตชิบา” ขนาด 16” (เรือดิน 7) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๗. พัดลมติดผนัง “โตชิบา” ขนาด 16” (เรือดิน 8) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๘. นาฬิกาควอทซ์ “WORLD” (เรือขุด 4) จำนวน ๑ เครื่อง ๒๙. TV “PANASONIC” (เรือขุด 4) จำนวน ๑ เครื่อง /๓๐.แว่นขยาย... ๓๐. แว่นขยาย “WALTEX” (เรือขุด 4) จำนวน ๑ เครื่อง ๓๑. มอเตอร์สูบน้ำแบบเคลื่อนย้ายไฟ 220V 50HZ “SURUNI” จำนวน ๑ เครื่อง ๓๒. เตารีดไฟฟ้า “NATIONAL” (เรือจูง 5) จำนวน ๑ เครื่อง ๓๓. เตารีดไฟฟ้า 100 W “KANDO” (เรือขุด 4) จำนวน ๑ เครื่อง ๓๔. เครื่องซักผ้าขนาด 10 กก. “พานาโซนิค” (ถังคู่) จำนวน ๑ เครื่อง พัสดุชำรุดที่ไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เข็มทิศไยโร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องยนต์ขุด หมายเลข 2 ของเรือขุด 2 ตราอักษร MERCEDES – BENZ รุ่น MB840 AB จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด

Total 346 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35 Next »

ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ :