หน้าแรก | เกี่ยวกับศูนย์ฯ | โครงสร้างองค์กร | กระดานข่าว | ติดต่อเรา

 

 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ศูนย์คุณธรรมและจริยธรรม กทท.

ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุกำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่คุณธรรมต่าง ๆ กลับสูญหายไปจากจิตใจของคนไทย จึงทำให้พนักงานขาดหลักในการดำเนินชีวิต และ อาจตัดสินใจในทางที่ผิด เป็นการสร้างปัญหาให้เกิดแก่สังคมโดยรวมได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรได้เป็นผู้ที่มีความรุ้ คูรธรรมและจริยธรรม จึงเป็นส่งจำเป็นอย่างยิ่ง องค์กรที่มีพนักงานประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักพัฒนาตน ร่วมมือกันพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ ก็ย่อมจะทำให้องค์กร และประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้าไปในวิถีทางที่เหมาะสม

 

 

   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
          ด้วยศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กทท. ได้จัดทำสัญลักษณ์ประจำศูนย์ ที่มีลักษณะเป็นสากลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กทท. ต่อไป
   
   
 Copyright (c) 2003 Company Inc. All Rights Reserved.
หน้าแรก | เกี่ยวกับศูนย์ | โครงสร้างองค์กร | กระดานข่าว | ติดต่อเรา