<--BACK
ชื่อเรื่อง : ประกาศ กทท. เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการลากจูง (ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 10/9/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 137ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2550

ชื่อเรื่อง : ประกาศ กทท. เรื่อง ลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือเชียงแสน(ประกาศ ณ วันที่13 ธ.ค.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 13/12/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษที่ 4ง ลงวันที่ 7 มกราคม 2551

ชื่อเรื่อง : ระเบียบ กทท.ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศง2550(ประกาศ ณ วันที่16 ต.ค. 2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 16/10/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 185ง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

ชื่อเรื่อง : ระเบียบ กทท.เรื่อง ยกเลิกระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ประกาศ ณ วันที่ 3 ต.ค.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 3/10/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 193ง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550

ชื่อเรื่อง : ประกาศ กททฬ เรื่อง ค่าบริการใช้ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงของท่าเรือกรงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง(ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 14/9/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 193ง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550

ชื่อเรื่อง : ประกาศ กทท. เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า(ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 10/9/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 137ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2550

ชื่อเรื่อง : ระเบียบ กทท.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2548(ประกาศ ณ วันที่ 9ส.ค.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 9/8/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 193ง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550

ชื่อเรื่อง : ระเบียบ กทท.ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550(ประกาศ ณ วันที่23 เม.ย.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 23/4/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 80ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

ชื่อเรื่อง : ประกาศ กทท. เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันของการให้บริการเรือลากจูง(ฉบับที่2)(ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค.2550
ประกาศ ณ วันที่ : 13/3/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 72ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550

ชื่อเรื่อง : ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2550 (ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 20/2/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 41ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2550

ชื่อเรื่อง : ประกาศ กทท.เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า(ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย.2550)
ประกาศ ณ วันที่ : 26/4/2550
สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
เล่ม : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 62ง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

<--BACK