สถาบันป้องกันและระงับอุบัติภัย
การท่่าเรือแห่งประเทศไทย
 
     
 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัด การฝึกอบรม มีสนามฝึกที่มีสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทรัพยากร และบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถในการป้องกัน และระงับอุบัติภัย

สถาบันป้องกันและระงับอุบัติภัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
      การบริหารจัดการสถาบันป้องกันและระงับอุบัติภัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอุบัติภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งการจัดการ อุบัติภัยเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ให้ถูกต้องได้มาตรฐานสากล อันเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์
       การฝึกอบรมบุคลากรทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถในการป้องกันและระงับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน
       อาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องอบรม 2 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ศาลา pavillion สำหรับการบรรยายภาคสนาม

 
     
 
     
อาคาร All-Round-Training
สำหรับการฝึกการค้นหาและ
ดับไฟในโรงงานซ่อม
อาคารเคมี สำหรับการฝึกกู้ภัย
เคมีอันตราย
สนามฝึก Spill/Pool Fire
ฝึกการดับเพลิงจาก
น้ำมันเชื้อเพลิง
ฐานฝึกอบรมต่างๆ
สนามฝึกการดับไฟในอาคาร
- Demonstration Container
- Indoor Fire Fighting
- การดับไฟในห้องที่มีความร้อนสูง
สนามฝึก Oil Cistern
ฝึกการดับเพลิงจาก
น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เก็บใน tank
สนามฝึก LPG
 
     
 

หลักสูตรการอบรม
      หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย เช่น การดำ เนินงาน การจัดเก็บ การขนส่งวัตถุอันตราย ฯลฯ

      หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัย (ตามกฎหมายแรงงาน) เช่น การดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพ ฯลฯ

      หลักสูตรการกู้ภัย เช่น การดับเพลิงเบื้องต้น การดับเพลิงขั้นสูง การดับไฟโดยใช้โฟม ฯลฯ

      หลักสูตรพิเศษอื่นๆ เช่น การดับไฟบนเรือ การควบคุมสั่งการในพื้นที่เกิดเหตุ (On Scene Command) ฯลฯ

      หลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน มีตั้งแต่ระยะเวลา 3 วัน จนถึง 15 วัน โดยวิธีการฝึกอบรม จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่ละหลักสูตรมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 24 คน

ทีมวิศวกร
      พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ผ่านการฝึก อบรมด้านการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ควบคุมโดยทีมวิทยากรอาวุโสที่ผ่านการฝึก อบรมและได้รับใบ Diploma จาก Rescue Services School, Skovde, Sweden

สภานที่ฝึกอบรม
      สถาบันป้องกันและระงับอุบัติภัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย อ. แหลมฉบัง จ. ชลบุรี

 
     
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันป้องกันและระงับอุบัติภัย หรือ ศูนย์พัฒนาบุคคล อาคาร B ชั้น 4

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
www.port.co.th

คุณเอื้อนพร ภู่เพ็ชร์ โทร. 0-2269-3888
คุณวีระพงษ์ เดชะดี โทร. 0-2269-5706
แฟกซ์ 0-2269-3091