1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเช่าโทรศัพท์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันของการให้บริการเรือลากจูง
4 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าบริการพิเศษในการจัดเรียงสินค้า ณ แผนกโรงพักสินค้า ๑๔ (สินค้า เพื่อการส่งออก)
5 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการจัดเรือเข้าจอดท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ หรือทุ่นของท่าเรือ-กรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๔๙