1. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
2. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
3. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเช่าโทรศพท์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
4. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการเกี่ยวกับสินค้าหรือตู้สินค้าในเขตท่าเรือนอกเวลาทำงานปกติหรือในวันหยุด
5. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการนำสินค้าหรือตู้สินค้าขาเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ นอกเวลาทำงานปกติหรือในวันหยุด พ.ศ. 2556
6. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
7. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
8. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการนำส่งเสบียงและของใช้ให้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศ ภายในท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2556
9. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
10. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
11. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเก็บสินค้าบางประเภทไว้ในตู้สินค้า พ.ศ. 2556
12. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
13. ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง