1. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559
2. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
3. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 6)
4. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553
5. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
6. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการ เรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
7. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕
8. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
9. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการ
10. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการ
11. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักปฏิบัติในการขอเช่าเครื่องมือทุ่นแรงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
12. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
13. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
14. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และ ความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. ๒๕๕๙
15. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙
16. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการรับฝากและส่งมอบสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๕๙
17. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าจากบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือหรือบริษัทตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า
18. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทของเสียจากน้ำมัน ณ ที่จอดเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย