CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Download
01.แบบ ทร.3
02.แบบขอชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า นำตู้สินค้าเปล่าออกนอกเขต
04.คบต.03
06.คบต.08
09.คสอ.11
10.ทกท.104.1
11.คำร้องขอทำการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือฯ
12.หนังสือรายงานอุบัติเหตุ
13.รายงานการบรรทุกและขนถ่ายตู้สินค้าโดยใช้ปั้นจั่น กทท. / เรือ
14.ทกท.412
15.แบบ บถ.4
16.คำร้องขอทำบัตรผู้ทำหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า
18.ขอแก้ไขรายการตู้สินค้าบรรทุกลงเรือ (CONTAINER LOADING LIST)
19.ทตส.307
20.ใบแจ้งปฏิบัติงานขนถ่ายและบรรทุกตู้สินค้า
21.คตป.01
24.แบบแสดงรายชื่อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
25.ขอปิด SHORTLANDED FORAGENT
26.ขอให้การท่าเรือฯ ออก SURVEY NOTE ให้
27.ขอชำระค่าภาระสินค้าขาเข้านำกลับต่างประเทศ (RE-EXPORT)
28.แบบขออนุญาตนำรถบรรทุกสินค้าหรือตู้สินค้าเข้าในเขตท่าเรือกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษ
29.ขอวางเงินมัดจำเพื่อนำสินค้าออก
30.(รป.1)
31.(รป.2)
32.(รป.3)
33.ทชฝ.01
34.ทชฝ.02
35.คำร้องขอทำการขนถ่ายสินค้าข้างลำ
36.ทกท.411
37.แบบบันทึกภายใน กทท. ครบรอบ 60 ปี
ทกท.01.00.01(01)
ทกท.01.00.01(02)
ทกท.01.00.01(03)
ทกท.01.00.01(04)
ทกท.01.00.01(05)
ทกท.01.00.01(06)
ทกท.01.00.01(07)
ทกท.01.00.01(08)
ทกท.01.03.03(01)
ทกท.201.2.1.2
ทกท.306
แบบฟอร์มตามระเบียบสินค้าและตู้สินค้าขาออก2557
เอกสารแนบระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการนำสินค้าขาออก ตู้สินค้าขาออกและตู้สินค้าเปล่าผ่านเข้าหรือนำออกนอกเขตศุลกากร
ท่านได้เข้าใช้งานจาก
IP Address : 18.210.27.34
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถนนท่าเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
Copyright © 2013 Port Authority of Thailand