ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง การประมูลซื้อพร้อมติดตั้ง เปลี่ยนยางประกับเขื่อน ( Rubber Fender ) บริเวณ
เขื่อนตะวันออกและเขื่อนตะวันตก จำนวน 10 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์               การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประมูลซื้อพร้อมติดตั้ง เปลี่ยนยางประกับเขื่อน ( Rubber Fender ) บริเวณเขื่อนตะวันออกและเขื่อนตะวันตก จำนวน 10 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1.
ต้องเป็นผู้ซื้อเอกสารการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเท่านั้น
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                5. ต้องเป็นโรงงาน หรือ บริษัทผู้ผลิตยางประกับเขื่อน หรือ ตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทฯ ผู้ผลิตยางประกับเขื่อนอย่างเป็นทางการ
                6. เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผลงานในประเทศในการจำหน่ายและติดตั้งยางประกับเขื่อนหรืองานประเภทเดียวกันกับงานนี้ โดยมีขนาดของยางประกับเขื่อนไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางภาคราชการหรือเอกชนที่การท่าเรือฯ เชื่อถือได้ มีค่าจ้างสัญญาฉบับเดียวกันไม่น้อยกว่า 1,500,000.-บาท และเป็นงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดสัญญา มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ก่อนถึงวันประกาศการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                7. ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับวิชาชีพ (เป็นอย่างต่ำ) เป็นผู้รับผิดชอบในการอำนวยการ และควบคุมงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงานในโครงการนี้
                8. ต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี (เป็นอย่างน้อย) สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้รับผิดชอบการอำนวยการ และควบคุมการก่อสร้างด้านเทคนิควิศวกรรมในงานโครงการนี้
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานพัสดุ ท่าเรือกรุงเทพ ชั้น 2 ตึกโอบีเดิม การท่าเรือแห่งประเทศไทย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ใน วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป
               กำหนดให้วางหลักประกันซองการประมูล เป็นเงิน 3 00,000.- บาท ( สามแสนบาทถ้วน)

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาไม่รวมภาษีมูลค่า เพิ่มชุดละ 500 .- บาท ได้ที่ หน่วยงานพัสดุ ท่าเรือกรุงเทพ ชั้น 2 ตึกโอบีเดิม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 พฤศจิกายน 2548 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2269-3401 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
               


ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548( นางสุนิดา สกุลรัตนะ )
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย****หากท่านพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาแจ้งมาที่ศูนย์บริการการให้บริการและข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2269-3747 โทรสาร 0-2671-8793****